Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 17 przy ulicy 3 Maja 17 w Ostrowie Wielkopolskim

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 062 5918206
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 062 5918206
  REGON: 00063197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 17 przy ulicy 3 Maja 17 w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 17 przy ulicy 3 Maja 17 w Ostrowie Wielkopolskim. II.1. Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. 3 Maja 17, działki nr: 107, 108, 109, 110/1, 110/2. II.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem, wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we właściwym organie, 2. wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w opracowanej dokumentacji projektowej: a) wykonanie obudowy klatki schodowej w postaci ścianek o klasie odporności ogniowej EI60, wyposażonych w drzwi o klasie odporności ogniowej EI30, b) likwidacja przeszkód na drogach ewakuacji, np. zmiana lokalizacji grzejników c) wykonanie oddymiania klatki schodowej, d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o określonej odporności ogniowej (EI 30 i EI 60) oraz o wymiarach zgodnych z Warunkami Technicznymi, uwzględniając kierunek ewakuacji, e) udokumentowanie lub wymiana wykończenia wnętrz z materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, f) likwidacja wykładziny nieposiadającej atestów trudno zapalności, g) zabezpieczenie przeciwpożarowe windy - montaż żaluzji zamykającej drzwi windy w klasie odporności EI30 lub zamurowanie otworu, h) doprowadzenie do stopnia trudno zapalności szafek odzieżowych dla dzieci lub ich wymiana, i) doprowadzenie do stopnia trudno zapalności drewnianych obudów lub ich likwidacja, j) zapewnienie możliwości swobodnego otwarcia wszystkich drzwi z kontrolą dostępu w przypadku zaniku zasilania k) wykonanie drogi pożarowej o długości 15m i szerokości min. 4m, l) wykonanie poszerzenia utwardzonej drogi dojścia od wyjścia głównego do drogi pożarowej, m) wyznaczenie nowych dróg ewakuacji, n) podniesienie natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzach i klatce schodowej. UWAGA! Szczegółowy zakres robót budowlanych będzie uwzględniony w opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej. II.3. Inne wymagania i uwagi: 1. Wykonawca podczas realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu. 4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. II.4. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10, 2. ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2014 r. - załącznik nr 11, 3. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej nr 223/2014, z dnia 15.09.2014 r. - załącznik nr 12 4. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej nr 223-1/2014, z dnia 16.09.2014 r. - załącznik nr 13. UWAGA! Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_170126.asp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach