Przetargi.pl
Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Złotowie

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, al. Piasta 15a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2632777 , fax. 067 2632777
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
  al. Piasta 15a 15a
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2632777, fax. 067 2632777
  REGON: 57050620600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgl.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Złotowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty murarsko-tynkarskie polegające na dociepleniu ściany zewnętrznej (elewacja tylna) wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Boh. Westerplatte 2 (działka nr ew. 198/1) w Złotowie. Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą lekką-mokrą w systemie jednego producenta, wg Projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do SIWZ (zał. nr 9 i 10). Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Docieplenie ścian: - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; - uzupełnieni tynków zewnętrznych; - malowanie olejne stolarki okiennej, dwukrotne; - docieplenie ścian płytami styropianowymi odmiany EPS-70 gr. 12 cm dla ścian kondygnacji oraz płytami styropianowymi odmiany EPS-70 gr. 10 cm dla piwnic - wg normy BN-91/6363-02; - docieplenie ościeży styropianem o gr. 2-3 cm; - dwukrotne malowanie tynków gładkich; - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym; 2) Naprawa loggi i obróbki blacharskie: - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie; - wyprawa z tynku mineralnego; - dwukrotne malowanie tynków gładkich; - obróbki blacharskie; - dwukrotne malowanie elementów metalowych; - skucie nierówności betonu; - krycie papą termozgrzewalną, dwuwarstwową; - wyłożenie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej; - posadzki z płytek ceramicznych; - wykonanie cokolików z kamieni sztucznych; - dwukrotne malowanie balustrad.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 6 700,00 zł., słownie: sześć tysięcy siedemset 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgl.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach