Przetargi.pl
BOF-II.272.1.8.2015- System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucją w 2015 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO Nasz Region, 10 wydań E-biuletynu Nasz Region oraz przygotowanie i druk Poradnika WRPO 2014+ w praktyce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80 , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 18 18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, fax. 61 626 70 81
  REGON: 63126850100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BOF-II.272.1.8.2015- System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucją w 2015 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO Nasz Region, 10 wydań E-biuletynu Nasz Region oraz przygotowanie i druk Poradnika WRPO 2014+ w praktyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucją w 2015 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO Nasz Region, 10 wydań E-biuletynu Nasz Region oraz przygotowanie i druk Poradnika WRPO 2014+ w praktyce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przygotowanie videocastów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umww.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach