Przetargi.pl
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W RADZIONKOWIE PRZY UL. SIKORSKIEGO 8a.

Urząd Miejski w Radzionkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0322890727 wew. 106
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radzionkowie
  ul. Męczenników Oświęcimia 42 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 0322890727 wew. 106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W RADZIONKOWIE PRZY UL. SIKORSKIEGO 8a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przeznaczonych do celów wypoczynku i rekreacji takich jak: budowa boiska do piłki nożnej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z ogrodzen
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 39.300,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy - Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie poprzez weryfikację przedłożonych w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z regułą: spełnia / nie spełnia i odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpowiednie dla Wykonawcy (PRZYJMUJE SIĘ OKRES JEGO WAŻNOŚCI - 6 MIESIĘCY OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. 4. Kopia aktualnego zaświadczenia od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - odpowiednie dla Wykonawcy, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (PRZYJMUJE SIĘ OKRES WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ - 3 MIESIĄCE OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. W wykazie wymaga się wykazania robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45212221-1), w tym min. jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i min. jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, potwierdzonych załączonymi do oferty Wykonawcy dokumentami (np. referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych. 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie tym warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, żądane jest przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W wykazie warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 6.1 konstrukcyjno - budowlanej, 6.2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby, o których mowa powyżej, powinny posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz być wpisani na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełniania warunku proszę załączyć do oferty kserokopie stosownych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 7. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: 8.1 Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 8.1.1 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 8.1.2 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 8.1.3 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 8.1.4 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 8.2 Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 8.2.1 Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 8.2.2 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 8.2.3 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 8.2.4 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 8.2.5 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 1. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz Oferty. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z wymogami SIWZ). 3. Pełnomocnictwo do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy (dotyczy np. spółek cywilnych, konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach