Przetargi.pl
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW 53520, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ 247/10, K.M.18 POŁOŻONEJ W RADZIONKOWIE PRZY UL. ZEJERA, W CELU WYDZIELENIA DZIAŁKI ZAGOSPODAROWANEJ BOISKAMI, KORTAMI, BASENEM I 2 OBIEKTAMI GOSPOD

Urząd Miejski w Radzionkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0322890727 wew. 106
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radzionkowie
  ul. Męczenników Oświęcimia 42 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 0322890727 wew. 106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW 53520, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ 247/10, K.M.18 POŁOŻONEJ W RADZIONKOWIE PRZY UL. ZEJERA, W CELU WYDZIELENIA DZIAŁKI ZAGOSPODAROWANEJ BOISKAMI, KORTAMI, BASENEM I 2 OBIEKTAMI GOSPOD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie podziału nieruchomości gminnej zapisanej w księdze wieczystej KW 53520, obejmującej działkę 247/10, k.m.18 położonej w Radzionkowie przy ul. Zejera, w celu wydzielenia działki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy - Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie poprzez weryfikację przedłożonych w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z regułą: spełnia / nie spełnia i odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpowiednie dla Wykonawcy (PRZYJMUJE SIĘ OKRES JEGO WAŻNOŚCI - 6 MIESIĘCY OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. 4. Kopia aktualnego zaświadczenia od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - odpowiednie dla Wykonawcy, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (PRZYJMUJE SIĘ OKRES WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ - 3 MIESIĄCE OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz Oferty. 2. Pełnomocnictwo do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy (dotyczy np. spółek cywilnych, konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach