Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w roku 2009.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6710765 , fax. 032 6710773
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
  ul. Sienkiewicza 34 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6710765, fax. 032 6710773
  REGON: 27628582700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w roku 2009.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe realizowane na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2009, na terenie powiatu zawierciańskiego. Zakre
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki szczegółowe: a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, na drogach posiadających kategorię dróg publicznych powiatowych lub wyższą (wojewódzkich lub krajowych), o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda, b) dysponują lub będą dysponowali osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. W/w zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt. VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia : - wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do siwz) - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz) - oświadczenie wykonawcy dotyczące formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wg wzoru stanowiący załącznik Nr 3 do siwz) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do siwz) - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu zamówienia /przedłożyć kopię uprawnień/ wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa/ - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do siwz) Prosimy o wykazanie robót wyłącznie zgodnych z zakresem zamówienia, na drogach posiadających kategorię dróg powiatowych lub wyższą (wojewódzkich, krajowych) - zaakceptowany wzór umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do siwz) - polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; - kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ; Jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia wraz z ofertą złoży druk stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli w wykazie wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą ofertę z umieszczoną klauzulą -za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości , a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. Wykonawcy występujący wspólnie ( np. konsorcjum, spółka cywilna ) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wykonawcy , którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną składa: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do specyfikacji, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , oraz polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach