Przetargi.pl
budowa stanowiska do napełniania i mycia opryskiwaczy wraz z neutralizatorem odcieków powstałych przy myciu opryskiwaczy - na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze- znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/WG/Stan./2013

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8649000 , fax. 61 8676301
 • Data zamieszczenia: 2013-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Władysława Węgorka 20 20
  60-318 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8649000, fax. 61 8676301
  REGON: 00008021700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ior.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa stanowiska do napełniania i mycia opryskiwaczy wraz z neutralizatorem odcieków powstałych przy myciu opryskiwaczy - na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze- znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/WG/Stan./2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa stanowiska do napełniania i mycia opryskiwaczy wraz z neutralizatorem odcieków powstałych przy myciu opryskiwaczy - na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze. Szczegółowy zakres prac zawierają załączone do SIWZ: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót(za. Nr 1a-c do SIWZ), projekty budowlano-wykonawcze(zał. nr 2A-D do SIWZ), wzór umowy(zał. nr 8 do SIWZ). Szacunkowa wartość bez VAT całości przedmiotu zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Załączone do SIWZ przedmiary robót (zał. nr 3 a-c do SIWZ) mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy. Zamawiający informuje, że te sformułowania w dokumentacji projektowej, które opisują przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia są podane przykładowo, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania techniczne podane w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ior.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach