Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników Projektu Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy Nr POKL.06.01.01-30-129/12

Urząd Miejski w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (063) 24-01-111, 63 2401139 , fax. (063) 2401135
 • Data zamieszczenia: 2013-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koninie
  Plac Wolności 1 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. (063) 24-01-111, 63 2401139, fax. (063) 2401135
  REGON: 00065723700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników Projektu Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy Nr POKL.06.01.01-30-129/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników Projektu Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy Nr POKL.06.01.01-30-129/12, Priorytet VI, działanie 6.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach