Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jastrzębnik

Gmina Pielgrzymka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-524 Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8775013 , fax. 076 8775013 w. 116
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pielgrzymka
  Pielgrzymka 109A/1 109A/1
  59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8775013, fax. 076 8775013 w. 116
  REGON: 39064766000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pielgrzymka.biz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jastrzębnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jastrzębnik, Gmina Pielgrzymka. Sieć podłączona będzie do istniejącego wodociągu w m. Pielgrzymka. Doprowadzenie wody będzie poprzez zastosowanie pompowni podnoszącej ciśnienie w sieci. W tym celu należy wykonać zbiornik stalowy o pojemności 25 m3 gromadzący wodę dopływającą z sieci oraz podziemnej pompowni przetłaczającej wodę do wsi Jastrzębnik. Zakres zadania obejmuje między innymi: montaż na terenie działki nr 449 w m. Pielgrzymka stalowego zbiornika o pojemności 25 m3 wraz z wyposażeniem i armaturą; wykonanie rurociągu przelewowego zbiornika z rur PE fi 110 mm długości 28 m, z wylotem do rowu; wykonanie komory pompowni z polimerobetonu o średnicy fi 200 cm zagłębionej w terenie do głębokości 2,5 m; montaż wewnątrz komory zestawu hydroforowego o wydajności 3,12-6,25 l/s wraz z armaturą pomiarowo-odcinającą, pompą odwadniającą oraz szafką sterowniczą; wykonanie rurociągów międzyobiektowych (włączenia - zbiornik z rur fi 90PE długość 11 m, zbiornik - pompownia z rur fi 110 PE długość 3 m, węzeł - rurociąg tłoczny z rur fi 110 PE długość 6 m); wykonanie rurociągu przesyłowego z rur PEHD fi 110 mm na odcinku od pompowni wody w m. Pielgrzymka do początku wsi Jastrzębnik (hydrant HP1) długości ok. 2497 m; wykonanie sieci wodociągowej w obrębie wsi Jastrzębnik oraz w obrębie Proboszczów (jeden budynek) z rur PEHD fi 110 mm długości łącznej ok. 1958 m; wykonanie 23 przyłączy wodociągowych z rur PE-HD, SDR 11, PN 10 o średnicy: fi 32 mm L=384 m, fi 40 mm L=192 m, fi 50 mm L=137 m; montaż wewnątrz budynków 30 zestawów wodomierzowych; wykonanie ogrodzenia pompowni i zbiornika płotem z siatki stalowej wysokości 1,5 m wraz z bramą wjazdową i furtką o wymiarach w prostokącie 1,5 x 24 m; doprowadzenie energii elektrycznej do szafki sterowniczej pompowni wody; rozruch technologiczny, wykonanie wymaganych badań; wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pielgrzymka.biz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach