Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 2000D w miejscowości Milin ul. Mietkowska - budowa chodnika dla pieszych i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Etap I Przebudowa drogi powiatowej 2005D w miejscowości Milin ul. Chłopska - budowa chodnika dla pieszych i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Etap II

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3168113 , fax. 071 3168184
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35 35
  55-081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3168113, fax. 071 3168184
  REGON: 93193509800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mietkow.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 2000D w miejscowości Milin ul. Mietkowska - budowa chodnika dla pieszych i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Etap I Przebudowa drogi powiatowej 2005D w miejscowości Milin ul. Chłopska - budowa chodnika dla pieszych i przebudowa zjazdów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ETAP I: Przedmiotem zamówienia w systemie projektuj-buduj jest przebudowa w liniach rozgraniczających drogi powiatowej 2000D w miejscowości Milin ul. Mietkowska , polegająca na: - wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przebudowę zjazdów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Chodnik z kostki betonowej - łączna długość odcinka wynosi ok. 642,7 m, szerokość 1,5 m. - opracowaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika, - budowie chodnika i przebudowie zjazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Teren inwestycji obejmuje drogę powiatową 2000D, dla której zarządcą jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego - dz. nr 621,644 w miejscowości Milin, gm. Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie oraz działki nr 270/2 i 225, których właścicielem jest Gmina Mietków. ETAP II: Przedmiotem zamówienia w systemie projektuj-buduj jest przebudowa w liniach rozgraniczających drogi powiatowej 2005D w miejscowości Milin ul. Chłopska , polegająca na: - wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przebudowę zjazdów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Chodnik z kostki betonowej - łączna długość odcinka wynosi ok. 615 m. szerokość 1,5 m. - opracowaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika, - budowie chodnika i przebudowie zjazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Teren inwestycji obejmuje drogę powiatową 2005D, dla której zarządcą jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego - dz. nr 675 w miejscowości Milin, gm. Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz szacunkowy przedmiar robót przekazane jako załączniki do SIWZ wraz ze STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy przedłożyć Zamawiającemu przed terminem otwarcia ofert, niezależną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 z nazwą i nr zadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mietkow.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach