Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu - pracownie chemii IIIp. Sprawa RAP.272.129.2013

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3205020 , fax. 71 3205386
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3205020, fax. 71 3205386
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu - pracownie chemii IIIp. Sprawa RAP.272.129.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane pom. nr.419 + pracownia eterowa , pom. nr.421 , 422A , 422B , 423 , 424 + korytarz. Roboty malarskie: -zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów z gruntowaniem, malowanie ścian farbą olejną-lamperie, zabezpieczenie przed robotami malarskimi okien ,drzwi i podłóg, malowanie rur c.o, malowanie stolarki drzwiowej, malowanie konstrukcji stalowych (dot: pracowni chemii III p) Roboty tynkarskie i okładzinowe: -naprawa okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, skucie fragmentów odparzonych i zalanych tynków stropu , odgrzybienie w/w fragmentów stropu przy pomocy szczotek stalowych, -uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na stropie, wykonanie gładzi gr.3 mm z gruntowaniem na ścianach i stropie, demontaż i ponowny montaż tablicy, demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych materiałowych, wymiana kratek wentylacyjnych, wykonanie okładzin i wymiana płytek ceramicznych na ścianach (dot: pracowni chemii III p). Roboty przygotowawcze: - przenoszenie mebli, zerwanie posadzek z tworzyw, zabezpieczenia przed robotami oraz posprzątanie i mycie po robotach. Roboty instalacyjne -wymiana grzejników żeliwnych c.o. na stalowe dwupłytowe, wymiana rur stalowych c.o. na rury stalowe niskowęglowe, montaż do wszystkich grzejników zaworów termostatycznych z głowicami i zawory powrotne Wykonanie sprawdzenia instalacji. Roboty instalacyjne elektryczne instalacja ma funkcjonować w układzie TN-S, wymiana przewodów, demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wymianę osprzętu elektr. t.j. łączników i gniazd wtyczkowych, pomiar natężenia oświetlenia , Wykonanie pomiarów kontrolnych , badanie wyłączników różnicowo - prądowych. pokoje 139,140. Roboty budowlane -roboty przygotowawcze: przenoszenie mebli, zerwanie posadzek z tworzyw, zabezpieczenia przed robotami oraz posprzątanie i mycie po robotach, -roboty malarskie: ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, malowanie rur, -roboty posadzkarskie, przygotowanie podłoża, ułożenie paneli z drewna warstwa ścierna z twardego drewna liściastego, wywóz gruzu Roboty instalacyjne elektryczne- instalacja ma funkcjonować w układzie TN-S, wymiana przewodów , demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wymianę osprzętu elektr. t.j. łączników i gniazd wtyczkowych, wykonanie przewodów zasilania i sygnałowych sieci komputerowej, pomiar natężenia oświetlenia , Wykonanie pomiarów kontrolnych , badanie wyłączników różnicowo - prądowych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach