Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milin.

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3168113 , fax. 71 3168184
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35 35
  55-081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3168113, fax. 71 3168184
  REGON: 93193509800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mietkow.pl; http://bip.gminamietkow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Milin droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 111037D, dz. nr 676, ul. Kąteckiej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami. Długość drogi: 0,390 km W ramach remontowanej drogi będą wykonywane następujące roboty: - frezowanie nawierzchni asfaltowej i wywiezienie na wysypisko materiałów niebezpiecznych, - korytowanie pod zjazdami, - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdami, - wykonanie podbudowy pod zjazdami, - wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, - regulacja zasuw, Parametry drogi: - Długość drogi - km 0,390 - Szerokość jezdni - od 5,0m do 3,5m - Powierzchnia całkowita jezdni drogi gminnej - 1931,5m2 - Szerokość zjazdów - 3,0 do 5m - Powierzchnia zjazdów publicznych - 41,0m2 - Powierzchnia zjazdów indywidualnych - 304,3m2 - Szerokość poboczy - do 0,75m - Promienie zjazdów publicznych - 5,0m - Promienie zjazdów indywidualnych - 3m - Skosy zjazdów indywidualnych w stosunku - 1:1 - Pochylenie poprzeczne jedno, dwustronne jezdni - 2,0% konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 5,0cm warstwa wyrównawcza 50 kg/m2 - ok. 2 cm istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu konstrukcja zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 5,0cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr .15 cm warstwa odsączająca - gr. 10 cm konstrukcja poboczy: mieszanka z kamienia łamanego 0-31,5 mm - gr. 10,0 cm po zagęszczeniu istniejący grunt zagęszczony Część II: Przebudowa zjazdów publicznych z dróg powiatowych i remont łącznika - drogi na działce 724. zjazdy z dróg powiatowych 2000D i 2005D na drogę gminną, dojazdową do gruntów rolnych 111037D remont łącznika drogi gminnej 111037D z drogą powiatową 2000D- drogi na dz. nr 724 Zakres robót obejmuje: - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach i wywiezienie na wysypisko materiałów niebezpiecznych, - korytowanie pod poszerzeniem łącznika i zjazdami, - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdami i poszerzeniem łącznika - wykonanie podbudowy pod poszerzeniem łącznika i zjazdami, - wykonanie nawierzchni jezdni łącznika i zjazdów z betonu asfaltowego, - regulacja zasuw, Parametry zjazdów i łącznika: - powierzchnia zjazdów z drogi powiatowej do remontu - 270,0 m2 - Długość łącznika - 0,161 km - Szerokość łącznika - 3,5m - Powierzchnia łącznika - 551,0m2 - Szerokość poboczy - do 0,75m - Szerokość zjazdów - 3,0 do 4,5m - Promienie zjazdów indywidualnych - 3m - Skosy zjazdów indywidualnych w stosunku - 1:1 - Pochylenie poprzeczne jedno, dwustronne jezdni - 2,0% konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 5,0cm uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie konstrukcja jezdni w miejscach poszerzenia drogi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 5,0cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr .20 cm warstwa odsączająca - gr. 10 cm konstrukcja zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 5,0cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr .15 cm warstwa odsączająca - gr. 10 cm konstrukcja poboczy: mieszanka z kamienia łamanego 0-31,5 mm - gr. 10,0 cm po zagęszczeniu istniejący grunt zagęszczony opracowanie i wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdów z dróg powiatowych W zakres zadania wchodzi ponadto: wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o zrealizowaniu zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 r., wykonanych i opisanych zgodnie z wzorem określonym w zasadach udzielania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych ( Uchwała nr 6326/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. ). wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Teren inwestycji obejmuje działki: Część I - 676, Część II - 675 i 644 zjazdy, 724 łącznik w obrębie Milin, gm. Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy przedłożyć Zamawiającemu przed terminem otwarcia ofert, niezależną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto nr 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminamietkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach