Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy, w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej/Kopernika

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8562850 , fax. 074 8523110
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49 49
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8562850, fax. 074 8523110
  REGON: 00057958900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy, w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej/Kopernika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia 3.2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy, w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej/Kopernika. 3.2.2.Zadanie wykonywane jest przez Gminę Miasto Świdnica na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiegopn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 i 382 w m. Świdnica w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica 3.2.3.Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 3.2.4.Zadanie obejmuje wykonanie robót objętych Zgłoszeniem robót budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Uwaga -Przedmiot zamówienia realizowany jest w porozumieniu z gestorem infrastruktury podziemnej tj. Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej ŚPWiK), które będzie prowadziło w obszarze przedmiotu zamówienia swoją inwestycją, nieobjętą przedmiotem niniejszego zamówienia. -Zgodnie z uzgodnieniami z zarządcą drogi - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, ŚPWiK będzie mogło rozpocząć swoją inwestycję dopiero po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót drogowych objętych niniejszą SIWZ oraz po sporządzeniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę robót drogowych projektu tymczasowej organizacji ruchu. -Roboty wodociągowe muszą być ściśle skoordynowane z robotami drogowymi a wejście w pas drogowy drogi wojewódzkiej może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą kierownika budowy. -W związku z powyższym roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą możliwe do wykonania po zakończeniu robót sieciowych realizowanych przez ŚPWiK. -Ustala się, że zakończenie robót przez ŚPWiK winno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania gestorowi sieci placu budowy przez kierownika budowy; termin ten może ulec przedłużeniu o ok. 2 tygodni w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji lub awarii -w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje aneksowanie terminu wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca ma obowiązek: -udostępnienia placu budowy ŚPWiK w celu wykonania przez przedsiębiorstwo niezbędnych robót budowlanych, związanych z przebudową sieci wodociągowej, -po przekazaniu placu budowy ŚPWiK - ustalenia faktycznej daty zakończenia robót wodociągowych i powiadomienia o tym Zamawiającego -koordynowania realizacji przedmiotu zamówienia z ŚPWiK oraz Zamawiającym przed rozpoczęciem każdego elementu robót drogowych, Wykonawca winien przewidzieć ewentualne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia w koordynacji z ŚPWiK i objąć je ryczałtową ceną ofertową. 3.2. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.3. Lokalizacja 3.3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje działki numer: 346, 347, 970, 971, 972, 974 (AM 14), 1126 (AM 13), 1173 (AM 10); Obręb geodezyjny: 0003 Fabryczna. 3.3.2.Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia. 3.4. Zakres przedmiotu zamówienia 3.4.1. zakres prac obejmuje: 1)rozbiórkę istniejących nawierzchni -frezowanie jezdni gr.13cm -2150,00 m2, -nawierzchni jezdni z kostki 9/11 -132,00 m2, -chodników i ścieżek rowerowych z kostki bet. -948,00 m2, -krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławami -666,00 mb, 2)wywóz i składowanie nieużytecznych materiałów z rozbiórki 3)regulację istniejących obrzeży do nowych spadków chodników i ścieżek rowerowych - 331,00 mb, 4)ustawienie nowych obrzeży w miejscu rozbudowywanego chodnika w ilości -530,00 mb, 5)ustawienie krawężników kamiennych 20x30cm, na rondzie i wysepkach dzielących -594,00 mb, 6)ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30cm -204,00 mb 7)wykonanie ław pod krawężniki -62,80 m3, 8) korytowanie pod nową konstrukcję (jezdni, chodników) -3059,00 m2, 9) wykonanie stabilizacji cem. o Rm=2,5Mpa pod konstrukcję jezdni, pierścienia, łuków i ciągu pieszojezdnego -3059,00 m2, 10) wykonanie konstrukcji jezdni: - podbudowa z mieszanki kam. łamanego 0/31.5 (gr.20cm) -2186,00 m2, - podbudowa z mieszanki min-bitum. AC22P (GR.8cm) -2186,00 m2, - warstwa wiążąca z mieszanki min. bitum. AC16W(gr.6cm) -2186,00 m2, - warstwa ścieralna z mieszanki min. bitum. SMA11 (gr.4cm) -2186,00 m2, 11) wykonanie pierścienia na rondzie oraz łuków: - podbudowa z betonu C16/20 (gr.20cm) -182,00 m2, - warstwa ścieralna z kostki granitowej 18/20 -182,00 m2, 12) ułożenie chodników z kostki betonowej z rozbiórki -948,00 m2, 13) wykonanie konstrukcji nowych chodników i ścieżek rowerowych: - podbudowa z mieszanki kam. łamanego 0/31.5 (gr.15cm) -691,00 m2, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (gr.8cm) na podsypce piaskowo-cementowej -691,00 m2, - nawierzchnia ścieżek rowerowych z mieszanki min-bit. SMA 0/6.3 -556,00 m2, 14) wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni -100,00 m2, 15) ustawienie znaków pionowych średnich -10 szt. 16) wykonanie regulacji urządzeń, włazów, wpustów i zaworów. -46szt. 3.4.2W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace niezbędne do jego należytego wykonania, w tym: 1)wykonanie oraz uzgodnienie i zatwierdzenie przez stosowne organy projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 2)oznakowanie placu budowy, 3)organizację zaplecza budowy ( miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 4)bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km), 5)uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 6)niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 7)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8)inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót. 3.5.Zalecenia dotyczące prowadzenia robót budowlanych: 3.5.1Roboty budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych, umożliwienia dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru przez cały okres trwania budowy 3.5.2Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 3.5.3Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca winien sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia i oryginał zgłosić do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, a kopię do Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza dla Zamawiającego, a szczególności zaktualizowany plan zagospodarowania terenu powinien być przekazany w wersji papierowej i elektronicznej, numerycznej wersji wektorowej w formie zapisu dwg, dxf lub dgn. Elementy zagospodarowania pasa drogowego/zdarzenia drogowe powinny posiadać wypełnienia. 3.6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w: 3.6.1.dokumentacji projektowej (załącznik C do SIWZ) sporządzonej przez biuro projektowe pn. BOKA Budownictwo ogólne, projektowanie, kosztorysowanie i nadzór - Piotr Bryk, z siedzibą: Struga 31A, 58-311 Struga, uzgodnionej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, obejmującej n/w opracowania: 1)Projekt budowlany branży drogowej (PB), 2)Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem (jako element PB) 3)Specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót. 3.6.2.niniejszej SIWZ 3.6.3.Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt. 3.6.1. znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Wydział Dróg - pok. 311. Uwaga! Załączony przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Przedmiar robót załączony jest w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiaru nie należy wypełniać ani załączać do oferty. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, projektem docelowej organizacji ruchu oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.7. Warunki wykonania robót 3.7.1.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z należytą starannością, zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 3.6.1 i niniejszym SIWZ, zaleceniami Zamawiającego i projektem umowy tak, aby dzieło mogło być przekazane w efekcie końcowym, jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. 3.7.2.Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami BHP. 3.7.3.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi, wg przepisów art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.). 3.7.4.Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu. 3.7.5.Wszystkie użyte do budowy materiały dostarczane przez Wykonawcę (bez kostki kamiennej) muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 3.7.6.Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 3.7.7.Wykonawca zobowiązany jest do okazania inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.5. na każdym etapie realizacji robót 3.7.8.Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 3.7.9.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami. 3.7.10.Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 3.7.11.Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). 3.7.12.Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.7.13.Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.7.14.Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami. 3.7.15.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych, umożliwienia dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru przez cały okres trwania budowy 3.7.16.Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3.7.17.W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 3.7.18.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 3.7.19.Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 3.7.20.Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 3.7.21.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 3.7.22.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. 3.7.23.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.7.24.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów z rozbiórki, nienadających się do ponownego wbudowania i ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem. 3.7.25.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.7.26.Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 3.7.27.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 3.7.28.Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości. 3.7.29.Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego (m. in. DSG, ŚPWiK, Z-d Energetyczny, spółki telekomunikacyjne, itp.) w celu realizacji przez tych wykonawców własnych zadań inwestycyjnych i prowadzenia robót na podstawie odrębnych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia robót wyłączonych z niniejszej umowy 3.8.Warunki odbioru robót 3.8.1.Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe, 3.8.2.Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót. W odbiorach częściowych uczestniczą: kierownik budowy lub kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zapewnić możliwość uczestnictwa przedstawiciela DSDiK we Wrocławiu we wszelkich odbiorach częściowych i końcowych. Powiadomienie winno być skierowane pocztą elektroniczną na adres zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem zapewnić możliwość uczestnictwa i powiadomienie o terminach przedstawiciela DSDiK we Wrocławiu we wszelkich odbiorach częściowych i końcowych realizowanego zadania, 3.8.3.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 3.8.4.W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całego zadania, Wykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe: dokumentację czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wyniki kontroli jakości, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty wymienione w rozdz. 3, ust. 3.7, pkt 3.7.5. Uwaga! kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać zestawienie długości i powierzchni wykonanych elementów branży drogowej (m. in. powierzchnia i długość jezdni, chodników, dróg rowerowych i zjazdów; dł. wmontowanych krawężników, obrzeży, itp.); długości i średnice wykonanych sieci infrastruktury technicznej, ilość zamontowanych studni, wpustów, lamp, itp, 3.8.5.Niekompletna dokumentacja odbiorowa powodować będzie odmowę Zamawiającego do przystąpienia do czynności odbioru końcowego. 3.8.6.Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie inspektora nadzoru kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 3.8.7.Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokołu odbioru robót jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 3.8.8.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, b/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: -jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, -jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 3.8.9.Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót będzie wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem jak w ustępie 3.8.8.b. 3.8.10.Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpić winno w terminie gwarantującym możliwość zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w nieprzekraczalnym terminie, określonym w rozdz. 4 SIWZ. 3.8.11Szczegółowe warunki odbioru robót są zgodne z projektem umowy dołączonym do SIWZ. Warunki rozliczenia robót 3.9.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ceną ofertową Wykonawcy. 3.9.2.Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej SIWZ, i projekcie umowy. 3.9.3.Przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą. 3.9.4.Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej wymienionych warunków: 1)zakończenie wszystkich robót objętych zamówieniem, łącznie z usunięciem wad i usterek ustalonych w trakcie odbioru i zawartych w protokole odbioru robót. 2)pozytywny odbiór końcowy robót potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego wykonanych robót, 3)przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy, 3.9.5.Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, 3.9.6.W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac, do faktury VAT Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. Niekompletna faktura lub błędnie wypełniona będzie zwrócona. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do faktury VAT Wykonawca dołączy oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac. 3.9.7.Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647? § 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 3.9.8.W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość kwot wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 3.9.9.szczegółowe warunki rozliczenia robót są zgodne z projektem umowy dołączonym do SIWZ. 4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 20 grudnia 2016 r. rozumiany jako data podpisania końcowego protokołu odbioru robót, przy czym: 1)przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 2)niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawcy oraz po sporządzeniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu , kierownik budowy wyda ŚPWIK pisemną zgodę na wejście na teren budowy w celu realizacji robót wodociągowych, 3)Wykonawca w trakcie wykonywania robót przez ŚPWiK - ustali faktyczną datę zakończenia robót sieciowych, 4)Wykonawca rozpocznie wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem niezwłocznie po zrealizowaniu inwestycji sieciowych przez ŚPWiK, 5)przyjmuje się wstępnie, że zakończenie robót sieciowych nastąpi w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia przekazania placu budowy ŚPWiK, nie później niż 30 października 2016 r. opóźnienie tych robót stanowić będzie podstawę do przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wskazanego w ust. 1 powyżej. UWAGA! Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie jest kryterium oceny oferty, jest natomiast warunkiem przyjęcia oferty 5. GWARANCJA I RĘKOJMIA Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane prace budowlane, licząc od daty odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, na warunkach zgodnych z § 18 projektu umowy, na okres co najmniej 60 miesięcy. Wymagany okres rękojmi 24 m-ce - na warunkach i zasadach określonych przepisami KC oraz zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 13.2 Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 17.08.2016 r. przed godz. 09.00 13.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 UPZP, z tym, że: 1) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO. S.A. I Oddział w Świdnicy 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy Uwaga! W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 2) złożone w gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych); z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 UPZP tj. w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Złożone w innej niż pieniądz formie winno być złożone w kasie Zamawiającego jako depozyt, złożony za potwierdzeniem, przed upływem terminu składania ofert. 13.4 Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu (oryginał) należy dołączyć do oferty. 13.5 Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 13.8. 13.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.8 Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.9 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach