Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka, a ul. 1 Maja w Kowarach.

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja 1a 1a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka, a ul. 1 Maja w Kowarach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Jagiellończyka, a ul. 1 Maja w Kowarach 1. Zamówienie obejmuje wykonanie: a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne, c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) Ułożenie krawężników 15x22 cm na betonie z oporem, e) Ułożenie obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, f) Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, h) Regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych, i) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, j) Humusowanie wraz z obsianiem trawą, k) Oznakowanie pionowe, l) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, m) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi zatwierdzony projekt tymczasowy organizacji ruchu na czas robót uwzględniający ewentualne objazdy z wykonaniem oznakowania. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) projekt budowlany, b) przedmiar robót, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 3.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach