Przetargi.pl
Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów

Urząd Miejski w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 13 05 , fax. 71 319 13 03
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34 34
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 13 05, fax. 71 319 13 03
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów: profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych uzupełnienie ubytków tłuczniem rozścielanie warstwy materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem. profilowanie równiarką podłoża profilowanie równiarką podłoża z zagęszczeniem walcem ogumionym, stalowym wibracyjnym lub statycznym do zagęszczania - do małych powierzchni zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny lub mały walec wibracyjny rozścielanie układarką do rozkładania materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem zaklinowanie nawierzchni o materiału kamiennego klińcem 8-31 o gr. 5cm zakup i transport klińca 0-30 do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów korytowanie załadunek i transport urobku na odległość do 5km powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową Szczegółowy zakres prac każdorazowo będzie określać protokół z przeglądu dróg dokonany przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę, określający lokalizacje, rodzaj, zakres i termin wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 3. Wadium będzie wymagane od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji na zgłoszenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach