Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO I OPROGRAMOWANIA Znak Sprawy: ZP-18-09-2013

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3438031 w. 233 , fax. 071 3431558
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  pl. Polski 3/4 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3438031 w. 233, fax. 071 3431558
  REGON: 00027581400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO I OPROGRAMOWANIA Znak Sprawy: ZP-18-09-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 niżej wskazanych części: Zadanie 1.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Urządzenie przenośne nr 1 - 1 szt. 2. Komputer przenośny nr 1 - 2 szt. 3. Zestaw komputerowy nr 1 - 5 szt. 4. Drukarka laserowa czarno-biała A4 - 1 szt. 5. Zestaw komputerowy nr 2 -1 szt. 6. Komputer przenośny do prezentacji multimedialnych nr 3 - 1 szt. 7. Komputer przenośny nr 4 - 1szt. 8. Komputer przenośny nr 5 - 1 szt. 9. Zestaw komputerowy do prac graficznych nr 3 - 1 szt. 10. Urządzenie przenośne nr 2 - 1 szt.] 11. Komputer przenośny nr 6 - [1 szt. ] 12. Windows 7 Pro PL Box - [1 licencja] 13. Visual Mill Pro Lab Edu na 5 stanowisk- 1licencja [szt.] 14. CorelDraw Graphics Suite X6 Education License - [1 licencja] Zadanie 2.Dostawa sprzętu fotograficznego 1. Aparat fotograficzny nr 1 - [1 szt.] 2. Kamera video z wyposażeniem - [1 szt.] 3. Aparat fotograficzny z obiektywem i wyposażeniem nr 2 - [1 szt.] 4. Obiektyw nr 1 - [1 szt.] 5. Aparat fotograficzny z dwoma obiektywami i wyposażeniem nr 3 - [1 szt.] Zadanie 3.Dostawa urządzeń sieciowych 1. Przełącznik warstwy 2 nr 1- [1 szt.] 2. Przełącznik warstwy 2 nr 2- [1 szt.] 3. Router bezprzewodowy- [3 szt.] Zadanie 4.Dostawa zestawu do streamingu video 1. Zestaw serwerowy do streamingu video wraz z oprogramowaniem i monitorem- [ 1 szt.] 2. Kamera IP- [2 szt.] 3. Mikrofon elektretowo-pojemnościowy- [1 szt.] 4. Zestaw dodatkowych podzespołów serwerowych pasujących do serwerów Dell R910 (ppkt. 1 i 2) i R520 (ppkt. 3)- [1 szt.] 5. Wyposażenie szafy serwerowej, zestaw- [1 szt.] 6. Dysk sieciowy- [1 szt.] 7. Urządzenie bezprzewodowe do sterowania kamerami IP- [1 szt.] 8. Kamera IP do monitorowania stanu serwerowni- [1 szt.] 9. Zestaw podzespołów komputerowych- [1 szt.] 10. Radmin 3 Remote Control (EDU) na 100 stanowisk- 1 licencja 11. Apple Remote Desktop- [1 szt.] Zadanie 5.Dostawa sprzętu fotograficznego 1. Profesjonalna lustrzanka cyfrowa z pełnoklatkowym przetwornikiem FX o dużej rozdzielczości z trzema obiektywami - [1szt.] 2. Kamera do zapisu video z adapterem Metabones Nikon G to Micro Four Thirds Speed Booster - [1 szt.] Zadanie realizowane w ramach projektu Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej nr POKL.04.03.00-00-095-12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3. Zadanie 6.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Przenośny komputer 15.4 z akcesoriami - [1szt.] 2. Adobe Creative Suite 6 Master Collection Mac English licencja edukacyjna (do umowy 4400330807) - [1 szt.] Zadanie realizowane w ramach projektu Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej nr POKL.04.03.00-00-095-12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3. Zadanie 7.Dostawa oprogramowania 1. Adobe Photoshop CS6 EDU (do umowy 4400330807) - [2 licencje] 2. Adobe InDesign CS6 EDU (do umowy 4400330807) - [1 licencja] 3. Adobe Design & Web Premium CS6 Mac EDU (do umowy 4400330807) - [1 licencja] 4. Adobe Design Standard CS6 Mac EDU (do umowy 4400330807) - [2 licencje] 5. Adobe Production Premium CS6 EDU (do umowy 4400330807) - [1 licencja] 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt i oprogramowanie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne powinien na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania Zamawiającego. 5. Wskazane przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowe określają klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służą jedynie ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia. 6. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 9 do SIWZ- formularz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna). 7. Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony sprzęt komputerowy, fotograficzny i oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostawy, nieuszkodzone oraz wolne od wad. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby była możliwa ich identyfikacja zarówno w zakresie produktu, jak i producenta. 8. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia zostanie wydany Zamawiającemu w fabrycznym opakowaniu wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem i instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego sprzętu i oprogramowania. 9. Wydanie sprzętu będzie potwierdzone protokołem odbioru (ilościowo- rzeczowo- jakościowym) podpisanym przez obie strony. Do protokołu muszą być dołączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. 10. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na sprzęt komputerowy, fotograficzny i oprogramowanie komputerowe będące przedmiotem poszczególnych części zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego w formularzu cenowym. 12. Instrukcje użytkowania musza być sporządzone w języku polskim. 13. Załącznik nr 9 (formularz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 2 (formularz cenowy) do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach