Przetargi.pl
Sprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3473554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3473554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 00032786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ/umowy (Opis przedmiotu zamówienia). Całkowita przewidywana wartość zamówień na Sprzęt komputerowy i peryferyjny nie przekracza kwoty 209.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach