Przetargi.pl
Zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPS-a wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Gmina Stronie Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8117719 , fax. 74 811 77 32
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stronie Śląskie
  ul. Kościuszki 55 55
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8117719, fax. 74 811 77 32
  REGON: 89071816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stronie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPS-a wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 2.1 Dostawę: 2.1.1 Serwera. - 1 szt 2.1.2 UPS-a. - 1 szt 2.1.3 Serwerowego systemu operacyjnego. - 2 szt 2.1.4 Dysku sieciowego (NAS). - 1 szt 2.2 Usługę w zakresie: 2.2.1 Instalacji serwera, dysku sieciowego NAS i UPS. 2.2.2 Migracji i wirtualizacji systemów. 2.2.3 Wdrożenia usługi katalogowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wyznacza wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty => Przetargi=> inne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach