Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308 , fax. 071 3725159
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, fax. 071 3725159
  REGON: 00027846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów, w szczególności do zabezpieczenia bieżącej pracy administracyjnej (CZĘŚĆ I) oraz do wyposażenia wystawy Skarby europejskiej kultury tradycyjnej realizowanej przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (CZĘŚĆ II). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także: - transport przedmiotu zamówienia do Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z wniesieniem i rozładowaniem, - zapewnienie gwarancji jakości oraz usługi serwisowej zgodnie z warunkami określonymi w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ), - poniesienie wszystkich innych kosztów i opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Sprzęt komputerowy i multimedialny winien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem i instrukcjami (podręcznik użytkownika w języku polskim) oraz certyfikatami, dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi, sporządzonymi w języku polskim. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1 - wzór umowy, - załączniki nr 7.1 i 7.2 - opisy przedmiotu zamówienia. 4.Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy lub podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe zamówienie. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach