Przetargi.pl
Remont systemu wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej w kuchni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-220 Jelcz-Laskowice, Aleja Młodych 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 318 12 10 , fax. 71 318 12 10
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie
  Aleja Młodych 1 1
  55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 318 12 10, fax. 71 318 12 10
  REGON: 00118138600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: psp2jl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont systemu wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej w kuchni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont instalacji wentylacyjnej kuchni ( z pominięciem stołówki ) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu-Laskowicach. Budynek szkoły znajduje się na działce nr 1/3 AM -32 w obrębie ewidencyjnym Laskowice gmina Jelcz-Laskowice powiat oławski, zgodnie z projektem budowlanym. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:- wykonanie fundamentów betonowych pod centrale wywiewno-nawiewne- instalacja oświetleniowa-instalacja sterownicza- montaż instalacji elektrycznych do wentylacji- wykonanie podłączeń instalacji elektrycznej do centrali i wentylatorów- demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych- montaż nowych kanałów wentylacyjnych- wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych- montaż osprzętu wentylatorów i central wentylacyjnych- szpachlowanie ścian i sufitów pomieszczeń- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń- demontaż istniejących budów murowanych kanałów wentylacyjnych - demontaż zbędnych elementów instalacji- wykonanie projektowanych instalacji w budynku - uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 46 95850007 0020 0200 0107 0003 w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancje
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: psp2jl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach