Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu nagłośniającego oraz urządzeń towarzyszących na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa nowego sprzętu (nieużywany), rozmieszczenie oraz instalacja urządzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, ul. Chabrowa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3. Specyfikacja ilościowa będąca przedmiotem zamówienia: 1) KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM (pracownia nr 1) - SZT. 25 2) KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM ( pracownia nr 2) - SZT. 25 3) KOMPUTER STACJONARNY Z KLAWIATURĄ I MYSZKĄ PRZEWODOWĄ - SZT. 35 4) NOTEBOOK - PRZENOŚNY KOMPUTER - SZT. 15 5) NOTEBOOK - PRZENOŚNY KOMPUTER - SZT. 2 ( pracownia nr 1 i 2) 6) ZESTAW NAŚCIENNY Z PYLONOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI - SZT. 20 7) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 20 8) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 1 (pracownia nr 1) 9) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 1 ( pracownia nr 1) 10) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 1 (pracownia nr 2) 11) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 1 ( pracownia nr 2) 12) TABLICA MULTIMEDIALNA - SZT. 8 13) PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY - SZT. 8 14) PRACOWANIA JĘZYKOWA - 1 KPL. 15) DRUKARKA - 17 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 16) DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA - 2 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 17) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 MONO - 2 SZT. WRAZ Z KABLEM USB 18) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 MONO - 4 SZT. 19) UPS - 15 SZT. 20) PROGRAM ANTYWIRUSOWY - SZT. 120 21) SERWER - 1 SZT. 22) DYSK SIECIOWY ZEWNĘTRZNY - 3 SZT. 23) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (pracownia nr 1,2) - 2 SZT. 24) DRUKARKA 3D (do pracowni komputerowej nr 1) - 1 SZT. 25) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU - 1 KPL. 26) TABLICA MULTIMEDIALNA MOBILNA - 1 SZT. 27) NISZCZARKA typ 1 - 1 SZT. 28) NISZCZARKA typ 2 - 2 SZT. 4. Dostawy należy realizować w koordynacji i uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wysokiej. 5. Przed rozpoczęciem dostaw należy zweryfikować udostępnienie poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie połączeń i wyposażenia meblowego itp. 6. Dostarczony sprzęt należy podłączyć i dokonać jego próbnego uruchomienia. 7. Wykonawca musi dokonać przeszkolenia personelu Szkoły z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń tego wymagających. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą usług telekomunikacyjnych, którzy świadczyć będą usługi na obiekcie. 9. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia opisany został w Wykazie sprzętu - stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w którym opisano minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. W przypadkach opisanych powyżej jak również w załączniku nr 6 do SIWZ szczegółowy opis parametrów, Zamawiający wskazuje i wyjaśnia potrzebę użycia konkretnych nazw zwyczajowych, czy producentów, która podyktowana jest rozbudową istniejącej już infrastruktury i wykorzystywanego sprzętu IT w placówkach oświatowych gminy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu /równoważnego/ (innego niż podany /z nazwy/ przez Zamawiającego) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania /równoważne/ opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie dowodów - danych (parametrów) udowadniających wskazaną równoważność. Zamawiający w przypadku poz. 27 i 28 (niszczarki) za asortyment /równoważny/ uzna sprzęt którego wymiary będą oscylować w granicach +/- 5 cm od wymiarów (W x S x G) wskazanych w opisie - załącznik nr 6 do SIWZ 12. W przypadku realizacji dostaw przed ostatecznym zakończeniem prac budowlanych i oczyszczeniem pomieszczeń, dostarczany sprzęt należy zabezpieczyć poprzez jego osłonięcie. W cenie zamówienia należy ująć takie czynności. 13. Każde z urządzeń należy wycenić odrębnie na potrzeby jego ewidencjonowania. 14. Przedmiot dostawy określony w pkt. 3 musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury VAT (w dniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach