Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia multimedialnego do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308 , fax. 071 3725159
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, fax. 071 3725159
  REGON: 00027846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia multimedialnego do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie multimedialne do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych ukazujących treści pogłębione do poszczególnych obiektów prezentowanych w Muzeum. Przedmiot zamówienia polegająca na wykonaniu, dostawie i montażu wystawienniczego sprzętu multimedialnego wraz z obudową oraz zainstalowaniem i uruchomieniem dostarczonego przez Zamawiającego kontentu multimedialnego, w celu zapewnienia osobą zwiedzającym wyczerpującej informacji o obiektach wystawy sztuki współczesnej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także: - transport przedmiotu zamówienia do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z wniesieniem i rozładowaniem, - przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedmiotu umowy dla personelu Zamawiającego zarówno na poziomie administracyjnym jak i użytkowym; zakres oraz ilość godzin ustalone zostaną przez Zamawiającego; ilość godzin szkolenia nie większa niż 4, - zapewnienie gwarancji jakości oraz usługi serwisowej zgodnie z warunkami określonymi w § 11 wzoru umowy (załącznika nr 1), - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych instrukcji użytkowania dostarczanego sprzętu, badań oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), - poniesienie wszystkich innych kosztów i opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1 - wzór umowy, - załącznik nr 8 - projekt wykonawczy dla wyposażenia multimedialnego. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany pod nadzorem autorskim projektanta 4. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 5. Pawilon Czterech Kopuł jest obiektem zmodernizowanym przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu na oddział sztuki współczesnej. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 6. Zamawiający umożliwia wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej Pawilonu Czterech Kopuł w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna potencjalnego wykonawcy jest możliwa, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego - Małgorzata Merta-Witecka (e-mail: malgorzata.witecka@mnwr.art.pl). Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Uwaga, Zamawiający zaznacza, że podczas wizji lokalnej nie odpowiada na żadne pytania Wykonawcy. Zapytania i prośby o wyjaśnienia Wykonawcy są zobowiązani składać pisemnie do Zamawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy lub podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe zamówienie. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji na obudowę, montaż i wdrżenie kontentu multimedialnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach