Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, znak postępowania: ZP-14/07/2016

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3438031 , fax. 71 3431558
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  pl. Polski 3/4 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3438031, fax. 71 3431558
  REGON: 00027581400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.asp.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, znak postępowania: ZP-14/07/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. KOMPUTER STACJONARNY - 1 szt., 2. ZESTAW KOMPUTEROWY - 2 szt., 3. LAPTOP KOMPUTER PRZENOŚNY - 1 szt. ZADANIE NR 2 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA 1. OPROGRAMOWANIE NR 1 - 12 licencji, 2. OPROGRAMOWANIE NR 2 - 3 licencje 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 4. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostawy. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu asortymentowo-cenowym (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)-załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. 7. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 8. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem i instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. 9. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo-rzeczowo-jakościowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. 10. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. 11. Oferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. 12. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) lub posiadać lepsze parametry. 13. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projekty umów (załączniki nr 6, 7 do niniejszej SIWZ). 14. Okres gwarancji Wykonawcy nie może być krótszy niż minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (GWARANCJA MINIMALNA). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe mogą zostać złożone na każde z zadań wyodrębnionych przez Zamawiającego i oznaczonych odpowiednio numerami: zadanie nr 1, zadanie nr 2. Oferta na każde zadanie podlega odrębnej ocenie przez Zamawiającego. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały asortyment określony dla danego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.asp.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach