Przetargi.pl
Dostawa używanego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8462911 , fax. 076 8462960
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8462911, fax. 076 8462960
  REGON: 39055865900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dane techniczne 1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton. 2. Podwozie dwuosiowe 4x2 3. Rok produkcji nie starszy niż 2006 4. Przebieg kilometrów niewiększy niż 200 000 km 5. Ładowność min.5 ton 6. Silnik wysokoprężny o mocy min 250-280 KM silnik spełniający normę min. Euro IV wydech wyprowadzony do góry 7. Skrzynia biegów manualna 8. Oś przednia o nacisku min. 7 000 kg 9. Oś tylna o nacisku min. 11 000 kg. Blokada mechanizmu różnicowego 10. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulacja kolumny kierowniczej 11. Układ elektryczny instalacja 24V Mechaniczny wyłącznik akumulatorów 12. Zbiornik paliwa min. 200 l z korkiem zamykanym na klucz 13. Koła w rozmiarze 22,5 cala 14. Na osi napędowej koła bliźniacze 15. Kabina Krótka, trzymiejscowa (dzienna) 16. Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka zgodne z obowiązującymi przepisami 17. Tachograf cyfrowy 18. Licznik motogodzin pracy silnika 19. Autoalarm 20. Radio 21. Belka zespolona lub lampa na dachu kabiny (kogut) 22. Urządzenie głośnomówiące do telefonów GSM łączone poprzez Bluetooth zamontowane w kabinie 23. Akustyczny sygnał biegu wstecznego 24. Dwa kliny pod koła 25. Chlapacze kół przednich i tylnych 26. Wyposażenie dodatkowe Gaśnica z atestem Apteczka produkcji polskiej Trójkąt ostrzegawczy podnośnik min. 12 tonowy Klucz do kół Gumowe dywaniki podłogowe 27. Zabudowa śmieciarki dwukomorowa z urządzeniem zasypowym tylnym. 28. O pojemność ładunkowej 14-16 m3 29. Podział wielkości komór 2/3 i 1/3 30. Możliwość niezależnego opróżniania każdej z komór 31. Boki i dach skrzyni ładunkowej z blachy konstrukcyjnej o grubości min. 3 mm 32. Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy konstrukcyjnej o grubości min. 4 mm 33. Wanna zasypowa ma być wyposażona w zawór spustowy 34. Mechanizm zgniatania liniowo- płytowy, czyli tzw. szufladowy. 35. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:4 36. Dwa stopnie dla ładowaczy, każdy wyposażony w czujniki zajętości. 37. Wyłączniki bezpieczeństwa po jednym z prawej i lewej strony odwłoka. 38. Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego. 39. Sterowanie ręczne. 40. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka. 41. Sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie, ze stanowiska na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej. 42. Urządzenie zasypowe kompatybilne z pojemnikami od 110 do 1 100 litrów. 43. Kamera cofania wraz z zamontowanym monitorem o wielkości 5-7 w kabinie kierowcy, kamera oraz monitor załączane automatycznie w momencie włączenia biegu wstecznego. 44. Funkcja otrzepywania pojemników. 45. Reflektor roboczy na odwłoku. 46. Reflektory zamontowane z prawej i lewej strony pojazdu, z przodu zabudowy skierowane do tyłu załączane w kabinie kierowcy (dokładne miejsce zamontowania reflektorów uzgodnić z Zamawiającym) 47. Urządzenie do otwierania pokryw pojemników. 48. Światło ostrzegawcze z tyłu pojazdu (kogut). 49. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, całej długości zabudowy i odwłoku. 50. Uchwyty do mocowania miotły i łopaty co najmniej dwa komplety. 51. Pojemnik na czystą wodę z dozownikiem środka myjącego dla rąk z podgrzewaniem wody z możliwością wyłączania podgrzewania. 52. Skrzynka na narzędzia zamontowana na zewnątrz pojazdu. 53. Koło zapasowe zamontowane z boku pojazdu. 54. Zamontowane błotniki i osłony przeciw najazdowe. 55. Pojazd ma posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do jego rejestracji w wydziale komunikacji. 56. Pojazd ma być sprawny technicznie w 100 % ( Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu na stacji diagnostycznej na koszt Dostawcy). 57. Powłoka lakiernicza bez ubytków i uszkodzeń lub nowa. Wykonawca udzieli gwarancji na okres, co najmniej 6 miesięcy gwarancja będzie liczona po bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru. 58. Warunki, jakie ma spełnić Wykonawca zapewnić stacje obsługi dla pojazdu oraz zabudowy na terenie Polski. przeprowadzić nieodpłatnie szkolenie kierowców, pracowników obsługi i mechaników w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 58. Pojazd ma być wyposażony w urządzenia GPS, które ma umożliwić czas pracy przebytą drogę pojazdu w kilometrach rzeczywiste, jednoznacznie wykazanie wykonywanych czynności (załadowanie odpadów,wyładowanie odpadów), odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) w oparciu o wykorzystanie systemu GPS odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu dane przesyłane przez sondę pomiaru paliwa w zbiorniku (stan, tankowanie, upusty oraz ilościach zużytego paliwa na 100 km i jedną godz. pracy. aktualnej lokalizacji, bieżącym śledzeniu pozycji pojazdu i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych. System GPS ma być kompatybilny z oprogramowaniem ELTE Smok używanym przez Zamawiającego 59.Śmieciarka musi bezwzględnie posiadać powyższe parametry techniczne oraz być wykonana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i spełniać obowiązujące w Polsce przepisy BHP. oferowany pojazd musi spełniać wymagania systemu bezpieczeństwa CE. oferowany pojazd musi odpowiadać wytycznym 89/392 EWG i PN EN 1501 1 1999/A1 2004 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi Dz. U. Nr 104 poz. 868. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości: 7.000zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgm-polkowice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach