Przetargi.pl
Remont dwóch budynków gospodarczych utwardzenie terenu z drogą dojazdową i dojściem do budynku mieszkalnego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Spółdzielcza 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8412300, 01,01 , fax. 076 8412301
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin
  ul. Spółdzielcza 18 18
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8412300, 01,01, fax. 076 8412301
  REGON: 93102398300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dwóch budynków gospodarczych utwardzenie terenu z drogą dojazdową i dojściem do budynku mieszkalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont dwóch budynków gospodarczych utwardzenie terenu z drogą dojazdową i dojściem do budynku mieszkalnego. Roboty remontowe-budowlane dwóch obiektów gospodarczych oraz utwardzenie terenu miedzy budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi z dojściem do budynku mieszkalnego i drogą dojazdową, zlokalizowanych na działce gruntu nr ewid. 593/180 położonej w miejscowości Obora przy ul. Leśnej nr.8 4.1.1 W zakresie robót remontowo- budowlanych i utwardzenie terenu należy wykonać wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót remontowych i robót związanych z utwardzeniem terenu. Zakres prac obejmuje: Utwardzenie terenu: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni dojść do budynków, korytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożenie geowłókniny, ułożenie obrzeży i krawężników drogowych, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na dojściu do budynku i gr. 8 cm na placu i drodze dojazdowej Budynek Gospodarczy nr. 1 rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych, utylizacja płyt azbestowo-cementowych rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozebranie ołacenia dachu rozebranie zadaszenia nad składem drewna ułożenie łat na kontrłatach ułożenie folii dachowej zbrojonej ułożenie izolacji z wełny mineralnej ułożenie paroizolacji z folii pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową założenie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz płotków śniegowych uzupełnienie tynków na kominach wykonanie zadaszenia nad składem drewna Budynek gospodarczy nr. 2 rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozebranie ołacienia dachu, deski okapowe i wiatrowej pokrycie blachą powlekaną dachówkową założenie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz płotków śniegowych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym specyfikacji przedmiarze robót. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy: wykonać zabezpieczenie i oznakowanie strefy zagrożenia, przygotować miejsce składanie materiałów z rozbiórki, wykonawca ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia poziomu hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania , wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren, na którym są prowadzone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p. pożarowymi. 4.1.2 Elementy przedmiaru robót: W zakresie robót remontowo-budowlanych należy wykonać następujące roboty: demontaż dojścia do budynku z betonu wykopy pod korytowanie placu, dojścia i dojazdu, ułożenie obrzeży i krawężników równo z nawierzchnią wykonanie warstw pod utwardzenie z kostki behaton wykonanie utwardzenia z kostki betonowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków w celu odprowadzenia wody odpadowej demontaż pokrycia dachów wymiana elementów więźby dachowej wymiana uszkodzonych elementów drewnianych wykonanie pokrycia dachów ułożenie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej uzupełnienie tynków i posadzki betonowej wywóz gruzu z rozbiórki, utylizacja płyt azbestowo-cementowych oraz wywóz we wskazane miejsce urobku po robotach ziemnych 4.1.3 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych: Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty, znaki bezpieczeństwa B atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 4.1.4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością: Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować dobrą jakość oraz spełniać wszystkie warunki przestrzegania przepisów BHP. 4.1.5 Wymagania dotyczące środków transportu: Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 4.1.6 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: Roboty budowlano-remontowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz zgodnie z zasadami przepisów BHP i p. pożarowych. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I-IV Budownictwo ogólne. Dla sprawdzenia przebiegu robót, zatwierdzenia stosowanych materiałów, uzgodnień oraz czuwania nad należytą jakością wykonywanych robót Inwestor ustanawia nadzór inwestorski. 4.1.7 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów i robót budowlanych: Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętych w przedmiarze i specyfikacji technicznej. Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Wykonawca zawiadamia inwestora o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza następujące dokumenty: protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, protokoły badań i sprawdzeń. Inwestor wyznacza datę i rozpocznie czynności odbioru stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Protokół odbioru sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 4.1.8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: Jeżeli zajdzie konieczność w trakcie realizacji robót będzie prowadzony dziennik obmiarów, w którym wpisów dokonywał będzie kierownik budowy. Inspektor nadzoru wpisem do dziennika obmiarów potwierdzi zakres i ilość wykonanych robót. 4.1.9 Opis sposobu rozliczenia robót: Roboty remontowe będą rozliczane zgodnie z zawartą umową. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące i inne niezbędne do wykonania robót Wykonawca uwzględnia w zestawieniu kosztów będących podstawą do opracowania wynagrodzenia. 4.1.10 Dokumenty do odbioru robót: Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty: określone warunki umowy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, dla wbudowanych materiałów i elementów, wyniki badań i pomiarów załączone do dokumentów odbiorowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 6.000,00 zł słownie: sześć tysiące 00 100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lubin
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach