Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Rataja 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (075) 64 32 260 , fax. (075) 64 32 268
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
  ul. Rataja 9 9
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. (075) 64 32 260, fax. (075) 64 32 268
  REGON: 23046722800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordjg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje następujące paliwa silnikowe: 1) benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 4 200 l, 2) olej napędowy ON - ok. 19 300 l, 3) gaz napędowy LPG - ok. 44 200 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielony opust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wordjg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach