Przetargi.pl
Zakup paliwa na potrzeby pojazdów PGMiKM w Polkowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 51
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 90 00 , fax. 76 746 90 30
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  ul. 3 Maja 51 51
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 90 00, fax. 76 746 90 30
  REGON: 02065202300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgmikm.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa na potrzeby pojazdów PGMiKM w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw Dostawcy, z podziałem na części w ilościach: Część I: zakup oleju napędowego - w ilości około 71.360 litrów, Część II: zakup benzyny bezołowiowej Pb-95 - w ilości około 1.285 litrów, przez okres trwania umowy, tj.: począwszy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r., zgodnie z bieżącymi potrzebami do pojazdów Komunikacji Miejskiej, samochodów służbowych i innych pojazdów oraz sprzętu Zamawiającego. Dostarczone paliwo będzie spełniało każdorazowo wymagania norm: dla oleju napędowego - PN-EN 590+A1:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań oraz dla benzyny bezołowiowej Pb-95 - PN-EN 228:2013 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań. Paliwa do pojazdów mają spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 j.t.). Dostawca zobowiązany jest legitymować się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu kserokopię koncesji przed podpisaniem umowy. Podstawowym miejscem dokonywania dostaw paliw płynnych będzie wskazana przez Dostawcę stacja dystrybucji paliw na terenie Gminy Polkowice, czynna całą dobę, przy czym najbliższy punkt odbioru paliw płynnych nie może znajdować się w odległości dalszej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostawy paliw stosownie do rzeczywistych potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość najbliższej stacji paliw Dostawcy od siedziby Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgmikm.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach