Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 89
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8505500 , fax. 076 8505501
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
  ul. Złotoryjska 89 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8505500, fax. 076 8505501
  REGON: 00002754200033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy oleju napędowego do urządzeń transportowych w ilości około 48 000 litrów/ 3 lata, tj. około 4000 litrów kwartalnie (jednorazowa dostawa maksymalnie do 2000 litrów) do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy - Zakład Materiałów Ściernych. Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy - Zakład Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice (teren Huty Miedzi Głogów II). Każdorazowa dostawa paliwa oznacza dowóz cysterną do Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie i rozładunek oleju do hermetycznie zamykanych metalowych beczek. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób umożliwiający rozładunek do w/w metalowych beczek), w miejscach do tego przeznaczonych i dopuszczonych, na mocy obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach