Przetargi.pl
Dostawy detaliczne oleju napędowego realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań do zbiorników zamontowanych w pojazdach Nadleśnictwa Miękinia

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Sportowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3140063(64) , fax. 71 3178184
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Miękinia
  ul. Sportowa 2 2
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3140063(64), fax. 71 3178184
  REGON: 93102401400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy detaliczne oleju napędowego realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań do zbiorników zamontowanych w pojazdach Nadleśnictwa Miękinia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są detaliczne dostawy paliw oleju napędowego przez okres 2 lat realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwa Miękinia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach