Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego DIESEL oraz oleju opałowego

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Juliusza Słowackiego 32A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 862 76 20 , fax. 74 862 76 30
 • Data zamieszczenia: 2016-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Słowackiego 32A 32A
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 862 76 20, fax. 74 862 76 30
  REGON: 02203856300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzk.duszniki.zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego gminna - własność samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego DIESEL oraz oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego w ilośći 65 000 litrów. 2) Dostawa oleju opałowego do siedziby zamawiającego w ilości 8 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wartość wadium ustala się w wysokości 3.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych w trybie kodeksu cywilnego. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami zawartymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności od 22 do 30 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzk.duszniki.zdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach