Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu w 2016 r.

Zakład Usług Leśnych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Nadbrzeźna 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8110415 , fax. 074 8111561
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Leśnych
  ul. Nadbrzeźna 11 11
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8110415, fax. 074 8111561
  REGON: 89019777200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu w 2016 r. poprzez tankowanie na stacjach paliw systematycznie zgodnie z zapotrzebowaniem. Olej napędowy w ilości szacunkowej 57000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stały upust cenowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach