Przetargi.pl
Sukcesywny zakup przez okres 36 miesięcy benzyny, oleju napędowego oraz oleju opałowego wraz z dostawą dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7537286 , fax. 75 7543883
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7537286, fax. 75 7543883
  REGON: 00029364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup przez okres 36 miesięcy benzyny, oleju napędowego oraz oleju opałowego wraz z dostawą dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny, oleju napędowego oraz oleju opałowego z podziałem na 2 (dwa) zadania - pakiety dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6. zad. nr 1: Sukcesywny zakup przez okres 36 miesięcy benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 w ilości 2.100,00 litrów i zakup oleju napędowego Eurodisel w ilości 78.000,00 litrów zad. nr 2: Sukcesywny zakup przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego w ilości 60.000,00 litrów. Paliwa nie mogą odbiegać od wymogów jakościowych określonych w normach obowiązujących w Unii Europejskiej, tj. min. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70 / WE z 13 października 1998 . W przypadku zmiany ww. normy paliwa oferowane Zamawiającemu powinny posiadać jakość uwzględniającą ww. zmiany. Benzyna i oleje muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r.poz.1680) oraz być zgodne z obowiązującymi normami (PN-EN 228:2009; PN-EN 590-A1:2011; PN-C96024:2011).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z pkt. 8 SIWZ:8. Oferta ma być zabezpieczona wadium: zad. nr 1: wadium w wysokości: 5100,00 zł ( pięć tysięcy sto zł). zad. nr 2: wadium w wysokości: 4.000,00 zł ( cztery tysiące zł). a) wadium ma być wniesione do dnia 10- 06 - 2016 do godziny 10.00 w poniższych formach : - w pieniądzu PLN ( na konto : PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 ) - w poręczeniach bankowych - w gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z 2008 roku Nr 116, poz.732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620 z poźn. zm.). Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: -nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, -kwotę gwarancji, -zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp o następującym lub analogicznym brzmieniu: Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu - Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. -termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale dołączonym do oferty. b) w przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. c)wadium wnoszone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, d) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) Ustawy Pzp. e) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego f) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, g) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 d) SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: upust - rabat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach