Przetargi.pl
Dostawa paliwa

Nadleśnictwo Ruszów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-950 Ruszów, ul. Leśna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7714339 , fax. 75 7714468
 • Data zamieszczenia: 2016-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ruszów
  ul. Leśna 2 2
  59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7714339, fax. 75 7714468
  REGON: 93102406600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1 zamówienia: Dostawa paliwa dla Nadleśnictwa Ruszów Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną, według wymagań Zamawiającego, w okresie trwania umowy, dostawę paliw płynnych, poprzez tankowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę do 14400 l oleju napędowego spełniającego wymagania określone w normie PN-EN 590:2013-12 (DIN-EN 590) - poprzez tankowanie na stacjach paliw; 2) dostawę do 1600 l benzyny bezołowiowej Pb 95 o liczbie oktanowej (RON) co najmniej 95 i spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 228:2013-04 (DIN-EN 228) - poprzez tankowanie na stacjach paliw; Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz aktualne normy: PN-EN 228:2013-04 (dla benzyny bezołowiowej Pb 95) i PN-EN 590:2013-12 (dla oleju napędowego). W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm. Część 2 zamówienia: ,Dostawa paliwa na potrzeby realizacji projektu LIFE 11 NAT/PL/428 Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną, według wymagań Zamawiającego, w okresie trwania umowy, dostawę paliw płynnych, poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę do 16000 l oleju napędowego spełniającego wymagania określone w normie PN-EN 590:2013-12 (DIN-EN 590). Oferowane paliwo płynne musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz aktualną normę PN-EN 590:2013-12. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm. Postępowanie w zakresie części 2 zamówienia prowadzone w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428 Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (Active protection of lowlandpopulations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska PrimevalForest) - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 11NAT/PL/428 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej, udzielonej na podstawie stosownej umowy o nr LIFE 11NAT/PL/428 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonej na podstawie umowy o nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) część 1 zamówienia - 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), 2) część 2 zamówienia - 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Bolesławiec Nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 z dopiskiem: Wadium - N.270.11.2016 - Dostawa paliwa 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w pkt. 3.5, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (dział administracji - pokój nr 19), a kopię załączyć do oferty. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. XI SIWZ lub pełnomocnictw, i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złoży ich w wyznaczonym terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 14. W przypadku wniesienia wadium w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości wadium na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust na cenie jednostkowej netto w złotych/l
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach