Przetargi.pl
Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach, gmina Czerwonak - Etap 1

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 24C
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6520241 , fax. 61 6520239
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Os. Leśne 24C 24C
  62-028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6520241, fax. 61 6520239
  REGON: 63957921200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach, gmina Czerwonak - Etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne 3) Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej fi 160 o długości 52,6m 4) Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 250 o długości 214,1m 5) Budowa oświetlenia drogowego - rozdzielnia SO w szafce terenowej, 10 słupów oświetleniowych i 12 opraw 6) Podbudowa i nawierzchnie: a. budowa jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni: 1.556,2m2 b. budowa miejsc postojowych i strefy dla rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni: 972m2 c. budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni: 59m2 7) Roboty towarzyszące, w tym wykonanie strefy niskiej zieleni okrywowej na podbudowie drogowej o powierzchni: 388,5m2 2. Przedmiotu zamówienia obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych na 65 stanowiska, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, wraz z przebudową istniejącej instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej i instalacją elektryczną oświetleniową. 3. Lokalizacja: Parking przy ul. Poznańskiej znajduje się na działce nr 107/93, obręb Koziegłowy. Ww. działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 4. Uwagi ogólne: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac określony w dokumentacji projektowej jako Etap 1. 2) Zamawiający - w ramach przedmiotowego zamówienia - nie będzie realizował Budynku do przechowywania rowerów, o którym mowa w dokumentacji projektowej. 3) Zakres prac dotyczących kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej należy zrealizować z wyłączeniem prac dotyczących instalacji elektrycznej we wspomnianym wyżej Budynku do przechowywania rowerów. 5. Zamawiający nie odpowiada za materiały, narzędzia i urządzenia składowane na terenie budowy. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych robót oraz za kradzieże i włamania popełnione przy wykorzystaniu ustawionych rusztowań. 6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej budowy. 7. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty następujących załącznikach: 1) Dokumentacji projektowej: a) Projekt zagospodarowania terenu b) Projekt zagospodarowania terenu - ANEKS (z wyłączeniem Etapu 2, 3 i 4) c) Projekt drogowy d) Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej e) Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej f) Projekt elektryczny (w wyłączeniem rozdziału 3, rozdziału 4 pkt. 4.7 i rys. 7.1-7.13) 2) Przedmiarach robót: a) Przedmiar robót - Roboty drogowe - Etap 1 b) Przedmiar robót - Przyłącze kanalizacji deszczowej c) Przedmiar robót - Odwodnienie nawierzchni parkingu d) Przedmiar robót - Roboty elektryczne (z wyłączeniem pozycji 19-21) 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w odpowiednio w wysokości: 20 000 PLN (słownie PLN: dwadzieścia tysięcy) 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: 1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 80 1030 1247 0000 0000 3472 5000, na przelewie należy umieścić informację: Wadium -Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach, gmina Czerwonak - Etap 1, 3) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w oryginale - przed upływem terminu składania ofert - w siedzibie Zamawiającego, 4) wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu na rachunek bankowy Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 5) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium, 4. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktu 6 ppkt 2); 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pktu 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zastosowanie krawężników łukowych zamiast ciętych krawężników prostych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cztbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach