Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad inwestycjami: przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni, przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce w zakresie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w m. Obłaczkowo

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad inwestycjami: przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni, przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce w zakresie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w m. Obłaczkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Charaktrystyka nadzorowanych inwestycji: 1) Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni Przebudowa ulicy Działkowców w m. Września od ulicy Paderewskiego - drogi gminnej do skrzyżowania z ulicą Wrocławską - droga krajową nr 15 oraz ulicą Objazdową - droga krajowa nr 92 o długości 2089,92 m. W rozumieniu przepisów o ruchu drogowym przebudowywana ulica jest drogą o kategorii gminnej, ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z. Przebudowywaną ulicę podzielone na trzy odcinki: od ul. Paderewskiego do pierwszego przejazdu kolejowego o długości 1854,70 m, odcinek pomiędzy przejazdami kolejowymi o długości 61,49 m, odcinek od drugiego przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Wrocławską - droga krajową nr 15 oraz ulicą Objazdową - droga krajowa nr 92 o długości 173,73 m. Ponadto zaprojektowano przebudowę skrzyżowania ulic Działkowców, Jagodowej i Leśnej na rondo. W rozumieniu przepisów o ruchu drogowym przebudowywana ulica jest drogą o kategorii gminnej, ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z. 2) Przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefa Aktywności Gospodarczej w zakresie budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego Przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce na długości 1932,61 m przewiduje budowę chodnika o szerokości 2,5 m. Przebudowę podzielono ze względu na przebieg na 2 odcinki, każdemu z nich nadano własną kilometrację: odcinek nr 1 (0+000 do 1+064,50) przebiega od miejscowości Białężyce po stronie prawej, od km 0+828 po stronie lewej drogi i kończy się przed wiaduktem w ciągu drogi krajowej nr 92, odcinek nr 2 rozpoczyna się za w/w wiaduktem i przebiega po stronie lewej do ulicy Działkowców w m. Września (0+000 do 0+868,06). 3) Przebudowa drogi krajowej Nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo Przyjęte parametry projektowe: szerokość chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego 2,5 - 3,0m pochylenie poprzeczne 2% długość budowanego ciągu ok. 438m. Przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo w zakresie budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Początek opracowania stanowi dowiązanie do projektu zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 (wg odrębnego opracowania). Od początku opracowania tzn. od km 107+823 do km 107+995 chodnik zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego rowu drogowego drogi krajowej nr 15, dalej od km 107+995 do końca opracowania tj. km 108+255 chodnik zostanie dowiązany do istniejącej krawędzi jezdni. Projektowany chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego polepszy warunki komunikacyjne w tej miejscowości, uporządkuje i poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Odwodnienie odbywać będzie się za pomocą istniejącego rowu drogowego. Na wysokości zabudowy rów zostanie skanalizowany; poprzez wpusty i przykanaliki woda opadowa zostanie odprowadzona dalej do istniejącego rowu drogowego. 3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru: a) w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał codziennie, tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru, (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy), b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora nadzoru na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach