Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2016-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 2. Charakterystyka nadzorowanej inwestycji: 1) Budynek zaprojektowano jako 2 kondygnacyjny. Centralnym elementem spinającym cały układ funkcjonalny każdej kondygnacji w poziomie jest główny korytarz. Korytarz został otwarty na kierunek pn. - zach. Otwarcie to zrealizowano poprzez wprowadzenie wzdłuż korytarza szeregu okien oddzielonych między sobą 30 cm słupkami. Komunikację pionową tworzy klatka schodowa umiejscowiona w środku budynku. Projektowana rozbudowywana szkoła mieści się w parterze i na 1 piętrze. Rozbudowywany budynek szkoły zaprojektowano jako 1 bryłowy, 2 kondygnacyjny. Bryłę budynku przykryto stropodachem. Całość jest w kształcie prostokąta. 2) Charakterystyczne wielkości: - powierzchnia zabudowy rozbudowywanej części szkoły - 457,36 m2 - powierzchnia użytkowa - 785,30 m2 - powierzchnia terenu objęta opracowaniem - 1 694,35 m2 - kubatura - 3 283,84 m3 - ilość kondygnacji - 2 - kondygnacje wysokość 7,29 m 3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - wykopy pod fundamenty, - wykonanie robót fundamentowych i fundamentów, - dociążenie fundamentów przez zasypanie, - wykonanie elementów konstrukcyjnych monolitycznych, - wykonanie ścian murowanych z blokom silikatowych, słupów monolitycznych, - wykonanie i układanie stropów monolitycznych, - wykonanie dachu, - osadzenie stolarki zewnętrznej, - wykonanie robót instalacyjnych, - wykonanie robót elektrycznych, - wykonanie robót sanitarnych, - wykonanie robót wykończeniowych, ścianek działowych, - osadzenie stolarki wewnętrznej, - wykonanie elewacji, - malowanie obiektu, - prace wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach