Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: - przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni, - budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, - przebudową nawierzchni drogi Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki, - przebudową nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: - przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni, - budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, - przebudową nawierzchni drogi Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki, - przebudową nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad: a) przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni, b) budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, c) przebudową nawierzchni drogi Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki, d) przebudową nawierzchni drogi nr 411566s w Obłaczkowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ a zakres nadzorowanych robót przedstawia dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach