Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej: obręb Chocicza Mała - Grzymysławice

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej: obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - obręb Chocicza Mała - Grzymysławice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 1110 mb, kolektora głównego PE160 oraz kolektorów bocznych PE160 długości 45 mb i PE110, długości 8mb wraz z kompletem armatury zaporowej i hydrantami naziemnymi, a także wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości 669 mb kolektora głównego dn315 oraz kolektora bocznego dn250, długości 45 mb, kolektora tłocznego dn110, długości 82 mb oraz przepompowni ścieków TPS4, w postaci tłoczni. 1) Zakres robót budowlanych obejmuje: - geodezyjne wytyczenie tras rurociągów, - projekt tymczasowej organizacji ruchu, - roboty instalacyjne, - roboty ziemne i montażowe, - roboty drogowe, - dostawa, montaż, rozruch tłoczni ścieków - zasilenie tłoczni ścieków, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2) Wartość nadzorowanych robót : 588.000 zł netto. 3) W celu zapoznania się Wykonawców z całym zakresem robót nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski, Zamawiający załącza dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru: a) w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał dwa razy w tygodniu, tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora nadzoru na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach