Przetargi.pl
Wycinka i chirurgia drzew

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staszica 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 735-51-66 , fax. (062) 735 51 66
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Staszica 1 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 735-51-66, fax. (062) 735 51 66
  REGON: 25086406600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka i chirurgia drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu wycinki drzew oraz chirurgii drzew przy drogach powiatowych pozamiejskich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, polegających m.in. na: a) wycięciu wskazanych drzew poniżej 20cm od poziomu jezdni; b) usuwaniu (frezowaniu) pni i usuwaniu karpin; c) transporcie i składowaniu ściętych drzew; d) brakowaniu drewna; e) pielęgnacji drzew; f) oczyszczaniu i porządkowaniu miejsc po wycince lub pielęgnacji drzew..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł, wniesionym przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania(czas rozpoczęcia prac od momentu zgłoszenia zlecenia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104), (http://bip.wokiss.pl/ pzd_ostrow/)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach