Przetargi.pl
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W MIEŚCIE PIŁA - UKWIECENIE ORAZ PIELĘGNACJA KWIATÓW JEDNOROCZNYCH

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. gen. Władysława Andersa 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 212 34 25 , fax. 67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. gen. Władysława Andersa 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 212 34 25, fax. 67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W MIEŚCIE PIŁA - UKWIECENIE ORAZ PIELĘGNACJA KWIATÓW JEDNOROCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ukwiecenie oraz pielęgnacja kwiatów jednorocznych na terenach zieleni miasta Piły (sadzenie roślin na rabatach i do waz, pielenie, podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatów, usunięcie, sadzenie tulipanów. Wykaz gatunkowy nasadzeń, ilość wymaganego materiału oraz określenie miejsc nasadzeń zostaną zamieszczone wraz z kosztorysem zerowym jako załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin całkowitego usunięcia i przewiezenia cebul kwiatowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach