Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-722 Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8189573 , fax. 076 8189523
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
  Warta Bolesławiecka 40 40
  59-722 Warta Bolesławiecka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8189573, fax. 076 8189523
  REGON: 39064811500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartabol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka . Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. montaż słupów i latarń; 2.montaż linii oświetlenia drogowego; 3.montaż szafek oświetleniowych; 4.montaż uziomów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone bez obowiązku wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - wykonawca musi dysponować osobami wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia: - Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz z uprawnieniami SEP w zakresie dozoru - grupa D będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; - Elektryka z uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji do 1kV - grupa E -wykonawca musi zrealizować jako należycie wykonane w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art.24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Dokonywanie oceny nastąpi na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. Ocena nastąpi metodą spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, należy załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a)oświadczenie , iż wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.24 ust.1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych. b)odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia; a) oświadczenie, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia- w przypadku wykonawcy, który nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c/ wykaz osób pełniących nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz dokumenty stwierdzające, iż osoby te posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia wraz z podaniem wymaganych uprawnień. Należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich uprawnień w branżach objętych przedmiotem zamówienia oraz w przypadku osób pełniących nadzór -ważne zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. d) wykaz wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi , że roboty te zostały wykonane z należytą starannością 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a/ oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wartaboleslawiecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach