Przetargi.pl
Dostawa przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 8460828 , fax. 0-76 8460828
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie
  ul. Odrodzenia 28B 28B
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 8460828, fax. 0-76 8460828
  REGON: 00065381990939
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirlubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną przeznaczonej do występów artystycznych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie. Przedmiot umowy posiada wszelkie wymagane przepisami prawa, atesty i certyfikaty, że jest zgo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 342230006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielanie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia i w celu potwierdzenia przedstawi Zamawiającemu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 [ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.Nr.223, (z późn. zm.) i w celu potwierdzenia przedstawią Zamawiającemu: - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 SWIZ. - W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wówczas oprócz oświadczenia musi złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potęcjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Brak któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń oraz treść niezgodną z wymaganą może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenia oferty. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, natomiast dokumenty wymienione w rozdziale IV należy podłożyć wraz z tłumaczeniem, które może być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VII oraz Rozdziale IV pkt. 2 muszą mieć formę oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii. 4. Dokumenty opisane w Rozdziale IV pkt. 1, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą za zgodność z oryginałem i popisane przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówinia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 9. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty mogą zostać ponumerowane. Poprawki w ofercie muszą być dokonane jedynie przez czytelne podkreślenie błędu zapisu, a wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł te zmiany muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, opakować materiałem nieprzejrzystym w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie oferty. 11. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem Dostawa przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osirlubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach