Przetargi.pl
Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, tj. benzyny bezołowiowej 95 oktanów w ilości około 9000 litrów, benzyny bezołowiowej 98 oktanów w ilości około 18000 litrów. Stacja paliw Wykonawcy musi zn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 Ustawy PZP). Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad.1.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem/ wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wykonawcy działającego w ramach spółki prawa handlowego obowiązuje załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich (załącznik nr 2), Ad.1.2) Aktualną koncesję (zezwolenie) na obrót paliwami (załącznik 3) Ad.2.1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. - w formularzu oferty (załącznik nr 1), Ad.2.2)Oświadczenia stwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty ww. płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w formularzu oferty (załącznik nr 1).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/zakuppaliwa.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach