Przetargi.pl
Wzmocnienie konstrukcyjne sieci kanalizacyjnej w ulicy Orzechowej, Poczdamskiej, Sikorskiego, Narutowicza i Niedziałkowskiego w Głogowie metoda bezwykopową

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8356261 , fax. (076) 834 16 65
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
  ul. Łąkowa 52 52
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8356261, fax. (076) 834 16 65
  REGON: 00404387400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie konstrukcyjne sieci kanalizacyjnej w ulicy Orzechowej, Poczdamskiej, Sikorskiego, Narutowicza i Niedziałkowskiego w Głogowie metoda bezwykopową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) w ul. Sikorskiego: Od studni nr s1 - s6 ? 800, długość 307,50mb 2) w ul. Narutowicza Od studni ? 250 długość 41,00mb 2 szt. Kształtek kapeluszowych uwaga : nie w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 10 000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp 2)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 3)Wykonali w okresie pięciu lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za robotę podobną uzna robotę polegającą na wzmocnieniu konstrukcyjnym metodą bezwykopową co najmniej 1 sieci kanalizacyjnej o średnicy fi 800mm dł min 300m i 3 sieci kanalizacyjnych fi 200mm dł min 300 m każda 4)dysponują lub będą dysponować ,osobami posiadającymi uprawnienia do: kierowania robotami w specjalności j w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, 5) Udzielą 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów : 1. Formularza ofertowego - zał. Nr 1 do SIWZ. 2.Dowodu wniesienia wadium. 3.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał. Nr 2 do SIWZ 5 Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, z wykorzystaniem zał. Nr 4 6. Wykazu wykonanych robót budowlanych. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 7. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Uwaga! -Dokumenty, o których mowa w j.w. należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. -Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawcy będącym -spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda od wykonawcy oświadczenia, że zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych, wartość zamówienia nie przekracza dwukrotnej wartości kapitału zakładowego. W przeciwnym wypadku wymagana będzie uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.glogow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach