Przetargi.pl
Remont ul.Kościuszki - od skrzyżowania z ul.Gomółki do ul.Wojska Polskiego) w Głogowie

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.sbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul.Kościuszki - od skrzyżowania z ul.Gomółki do ul.Wojska Polskiego) w Głogowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Jezdnia - frezowanie nawierzchni bitumicznej 6.324,71 m2 - rozebranie krawężników 1.125,59 m - ustawienie krawężników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 20.000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 3)Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za robotę podobną uzna robotę polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni co najmniej 8.000 m2 4) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do: - kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, - posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, 5) Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł . 6) Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności . Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczen na zasadzie spełnia ,nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 26 ust. 1 pzp żąda następujących dokumentów: 1) Formularz oferty - zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Protokół z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez inspektora nadzoru. 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Uwaga ! Podane przy poszczególnych pozycjach przedmiaru numery katalogów mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca ma prawo stosować przy wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru kalkulację własną. 4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie podpisywania umowy dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego). 5) Dowód wniesienia wadium. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jak wyżej. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: ? Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów, przez pozostałych wykonawców, do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ? Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy ,umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 8) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał. Nr do SIWZ, 9) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 10) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11) Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3-ch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał Nr 4 do SIWZ. 12) Wykazu osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 4 do SIWZ , 13)Informacja nt. części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zał Nr 5 do SIWZ. 14) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 15) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 500.000,00 - zł. lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 16) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.sbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach