Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-155 Wrocław, ul. Lotnicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3347370 , fax. 71 334 73 63, 367 17 69
 • Data zamieszczenia: 2015-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  ul. Lotnicza 24 24
  54-155 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3347370, fax. 71 334 73 63, 367 17 69
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki km 0+090 do km 1+083.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych ). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, NR 85 1130 1033 0018 8129 2790 0001, b.poręczeniach bankowych; c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d.gwarancjach bankowych; e.gwarancjach ubezpieczeniowych; f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej -oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl Oddział we Wrocławiu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach