Przetargi.pl
Remont chodnika w miejscowości Piotrowice w ciągu drogi powiatowej nr 2806 D

Gmina Męcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-424 Męcinka, Męcinka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8708623 w. 16 , fax. 076 8708624
 • Data zamieszczenia: 2015-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Męcinka
  Męcinka 11 11
  59-424 Męcinka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8708623 w. 16, fax. 076 8708624
  REGON: 39064740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w miejscowości Piotrowice w ciągu drogi powiatowej nr 2806 D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika w m. Piotrowice przy drodze powiatowej nr 2806 D będzie polegał na: rozbiórce istniejących krawężników granitowych na całej długości chodnika, wbudowaniu krawężników betonowych na ławie betonowej, wykonaniu korytowania, montażu obrzeży betonowych na całej długości, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na chodniku i gr. 8 cm na wjazdach. Ponadto planuje się regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych w ilości 25 szt. oraz ściekowych w ilości 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mecinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach