Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie miasta Wołowa.

Urząd Miejski w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 13 05 , fax. 71 319 13 03
 • Data zamieszczenia: 2016-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34 34
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 13 05, fax. 71 319 13 03
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie miasta Wołowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie miasta Wołowa wraz z towarzyszącymi robotami, tj. możliwością pełnego całodobowego wykonywania usług związanych z zabezpieczeniem pasa drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wywozem gruzu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.). Remonty nawierzchni jezdni: remont masą mineralno asfaltową grysami i emulsją asfaltową masą mineralno asfaltową na zimno. uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniem Remonty nawierzchni chodników: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych roboty ziemne z transportem urobku regulacja krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej wymiana krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej przebrukowanie nawierzchni chodników wykonanie nawierzchni chodników regulacja pionowa elementów teletechnicznego uzbrojenia terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 800,00zł, słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100 3. Wadium będzie wymagane od Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach