Przetargi.pl
Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2768 D w miejscowości Ciechanowice

Powiat Kamiennogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 50 100 , fax. 075 64 50 111
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamiennogórski
  ul. W. Broniewskiego 15 15
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 50 100, fax. 075 64 50 111
  REGON: 23082130000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2768 D w miejscowości Ciechanowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2768 D w miejscowości Ciechanowice o długości 1214 m. W ramach remontu przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych, odtworzeniowych oraz nawierzchniowych opisanych szczegółowo w c
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa lub remont drogi, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł każde; u Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert; b) dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) i zakresu niniejszego zamówienia, w tym minimum: - kierownikiem budowy z uprawnieniami w zakresie budowy dróg, który posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie robót polegających na wykonaniu nawierzchni utwardzonych w tym nie mniej niż trzy lata w charakterze kierownika; 3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Dokument 1 i Dokument 2. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wypełniony Formularz oferty - część II Specyfikacji. 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie - wzór: Dokument 3. 5. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokumencie 3, wystawione przez Zamawiających te roboty. 6. Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - dla wskazanej w ofercie osoby. 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie w nich korzystał wzór: Dokument 4. 8. Dokument przedstawiający wartości netto oraz brutto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - wzór: Dokument 5 Tabela elementów scalonych. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt I.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert. IV. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 1. Każdy z podmiotów oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia. 2. Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia. 3. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (dokument 1). 4. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo). V. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Dokument 1 - podpisane przez Pełnomocnika. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 4 Ustawy - wzór: Dokument 2 - podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 4. Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane 5. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę - podmiot (partnerów) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - wzór: Dokument 3 - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika. 6. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokumencie 3, wystawione przez zamawiających te roboty na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, który te roboty wykonywał. 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie w nich korzystał wzór: Dokument 4. 8. Dokument przedstawiający wartości netto oraz brutto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - wzór: Dokument 5 Tabela elementów scalonych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamienna-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach