Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart paliwowych, dla pojazdów samochodowych WIOŚ we Wrocławiu oraz delegatur WIOŚ w Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-349 Wrocław, ul. Paprotna 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3721306 , fax. 071 3221617 w. 132
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14 14
  50-349 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3721306, fax. 071 3221617 w. 132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wroclaw.pios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart paliwowych, dla pojazdów samochodowych WIOŚ we Wrocławiu oraz delegatur WIOŚ w Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do samochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz delegatur WIOŚ w okresie 24 m-cy od dnia udzielenia zamówienia. Zamówienie obejmuje zakup: Benzyna bezołowiowa [Pb 95] - 25.000,00 litrów* Olej napędowy [ON] - 43.000,00 litrów* Gaz [LPG] - 6.700,00 litrów* *szacunkowa ilości w okresie 24 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość stacj na terenie kraju ( minimum 200)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wroclaw.pios.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach